Nhiều lao động trẻ thiếu việc làm

Tổng cục Thống kê cho biết, Việt Nam vẫn còn một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là nhóm lao động trẻ (từ 15-34 tuổi).